تاریخ : يکشنبه 9 مرداد 1401
کد 4219

معاون اجرایی سازمان ترافیک

ادامه عملیات خط کشی های عابر پیاده و طرح شطرنجی تقاطع شریعتی توسط سازمان ترافیک با همکاری شهرداری منطقه ۸

.
ادامه عملیات خط کشی های عابر پیاده و طرح شطرنجی تقاطع شریعتی توسط سازمان ترافیک با همکاری شهرداری منطقه ۸