مدیر حمل و نقل منطقه 6
مشخصات:
نام و نام خانوادگی: مهدی بابایی غازانی
متولد: 1363
سابقه کار: 12 سال
تحصیلات:
دانش اموخته کارشناسی ارشد  GIS
شماره تماس:
041- 32864570