معرفی معاون حمل و نقل و ترافیک

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی یوسفی آذرفام

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز