سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
نام و نام خانوادگی: سعید بشیریان بناب
 
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
 
سابقه کار: 25 سال
مدرک تحصیلی:
دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
سوابق و رزمه:
مدیر عامل سازمان بهره برداری قطار شهری کلانشهر تبریز از سال 1395 تا 1399
مدیر پروژه شبکه آبیاری دشت تبریز
مدیر پروژه سد آیدوغموش میانه
تدوین مقالات در زمینه فعالیتهای ژئوتکنیک