سازمان پایانه های مسافربری
نام و نام خانوادگی: حسین عادلی سعدآباد

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری