شرکت بهره برداری قطار شهری
نام و نام خانوادگی: بهرام فرهخت

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری