سازمان بار و کالا
نام و نام خانوادگی: فاضل نادری صومعه

مدیرعامل سازمان مدیریت بار و کالا