مدیر حمل و نقل منطقه 7
مشخصات:
نام و نام خانوادگی: علی قاسمی
متولد: 1356
سابقه کار: 
تحصیلات:
شماره تماس: