مدیر حمل و نقل منطقه 9
مشخصات:
نام و نام خانوادگی: رضا محمدي
متولد: 1355
سابقه كار: ١٣ سال
تحصيلات:
دانش آموخته كارشناسی ارشد مديريت استراتژيك
دانشجوي دكتري مديريت بازاريابي دانشگاه تبريز
سوابق کاری:
  • مدير برنامه ريزي منطقه ٩
  • مدير سرمايه گذاري منطقه ٩
  • معاون حمل و نقل و ترافيك منطقه ٨
  • رييس اداره ترافيك و حمل و نقل منطقه ٩
شماره تماس: ٠٤١٣٣٨٩٥٠٧٧ داخلي ٢٥٢